Taming the bias zoo

Publication Date
Journal of Financial Economics
Publication Authors

Hongqi LiuCameron PengWei A. Xiong and Wei Xiong (2022). Taming the bias zooJournal of Financial Economics. 143(2), 716-741.

doi: 10.1016/j.jfineco.2021.06.001